Algemene voorwaarden

Index
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, annulering en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenprocedure
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk is.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt
dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand levert aan
aanbieden aan consumenten;
9. 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend één of meer
meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
verzameld.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
industrieel hout;
Gelderdijk 38a
5975NT Sevenum
Telefoonnummer: 0631951925
E-mailadres: info@industrialwood.nl
Kamer van Koophandel nummer: 81885237

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
de algemene voorwaarden bij de ondernemer kan inzien en dat zij op verzoek van de consument
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld
zodanig zijn opgesteld dat zij gemakkelijk door de consument kunnen worden gebruikt
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden gelezen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
servicevoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zal de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige en zal de betreffende bepaling in onderling overleg
onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd wordt.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld
‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen
aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van
het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten
en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact
overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonderheden:
o de prijs inclusief belastingen;
o eventuele verzendkosten;
Polen: €14,95
Oostenrijk: €14,95
Frankrijk: €14,95
Slowakije: €14,95
Gratis verzending vanaf €199,95
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer garant staat voor de prijs;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor communicatie op afstand.
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte
communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja, op welke wijze
zij door de consument kan worden geraadpleegd
o de wijze waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst
gegevens die hem in het kader van de overeenkomst zijn verstrekt kan controleren en
desgewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. Behoudens het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de consument aan
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de overeenkomst met deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan
is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
toepassing van bijzondere voorwaarden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie verstrekken
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden geraadpleegd
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, bijvoegen:
o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument zijn
klachten kunnen worden ingediend;
o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke melding inzake de
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
o de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze informatie al vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt
van de overeenkomst;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
meer dan één jaar heeft of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
7. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de desbetreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de
dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
aangewezen vertegenwoordiger en kenbaar gemaakt aan de ondernemer.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product al dan niet wenst te gebruiken.
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij het product met alle toebehoren en – indien
redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit
binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. Het
consument moet dit kenbaar maken door middel van het modelformulier of door middel van
een ander communicatiemiddel zoals e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht moet de klant het product binnen 14
dagen te retourneren. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de afnemer na afloop van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen geen
gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de
ondernemer heeft geretourneerd, is de koop een feit.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten ten hoogste
van de terugzending voor zijn rekening.
2. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen.
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. Hierbij geldt de
voorwaarde dat het product reeds door de webwinkelier is terugontvangen of afdoende
bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd. Terugbetalingen worden gedaan via dezelfde
dezelfde door de consument gebruikte betaalmethode, tenzij de consument uitdrukkelijk
toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. In geval van schade aan het product als gevolg van onzorgvuldig handelen door de consument zelf, is de
consument aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in de leden 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten
o die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument, zoals de badplank die voor de consument op maat is gemaakt, Wij streven met onze badplanken naar een robuuste uitstraling, hierdoor kunnen kleuren, vormen en details afwijken.  verkleurigen, tordering schimmel op ten duur en knoestvorming kunnen niet altijd voorkomen worden;
o die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
o die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
o die snel kunnen bederven of verouderen
o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
o voor losse kranten en tijdschriften;
o voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft ingegraven
o voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten
o betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
o waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
o betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen ten gevolge van
van wijzigingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt aanbieden.
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen.
toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft.
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer
niet verplicht het product volgens de onjuiste prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. In het geval dat
overeengekomen, staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
kan doen gelden jegens de ondernemer.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering
schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten moet
plaatsvinden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele
adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
o de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van
de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld;
o de gebrekkigheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren,
tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan geen bericht.
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
bericht heeft gehad. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
4. Alle levertijden zijn indicatief. Aan eventueel vermelde termijnen kan de consument
geen rechten aan ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen,
terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis worden gesteld van het feit dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bee
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
aangekondigde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, annulering en verlenging
annulering
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
de regelmatige levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
de regelmatige levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
te allen tijde opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur met inachtneming van de
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten
o te allen tijde opzeggen en zijn niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip
of in een bepaalde periode;
o ten minste opzeggen op dezelfde wijze als hij ze is aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.
Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten kan niet stilzwijgend worden
worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
2. 2. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het afgewikkeld
levering van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden gesloten
verlengd indien de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten minste
van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden ingeval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst met beperkte duur voor de regelmatige bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proefperiode),
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Dure
1. Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, mag de consument na één jaar
de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur te verlengen.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het door de consument verschuldigde bedrag
binnen 7 werkdagen na het begin van de bedenktijd te worden voldaan indien
bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst
gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
beperkingen, het recht om vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen
in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenprocedure
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en
duidelijk omschreven en bij de ondernemer ingediend, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd
heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
onderworpen aan de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich in eerste instantie te wenden tot de ondernemer. Indien de
webwinkel is aangesloten bij de Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg
in overleg kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot de Stichting
WebwinkelKeur ( www.webwinkelkeur.nl ), die gratis zal bemiddelen. Controleer of deze
webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/ .
Wordt er nog geen oplossing gevonden, dan heeft de consument de
mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door de Stichting WebwinkelKeur
aangewezen onafhankelijke geschillencommissie, waarvan de uitspraak bindend is en zowel
ondernemer en consument akkoord gaan met deze bindende uitspraak. Het voorleggen van
van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument
moeten worden betaald aan de bevoegde commissie. Het is ook mogelijk om klachten
te registreren via het Europese ODR-platform ( http://ec.europa.eu/odr ).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer
zijn keuze de geleverde producten kosteloos te vervangen of te herstellen.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien
de consument in het buitenland woont.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
aan de consument toebehoren en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat zij
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
aan de consument toebehoren en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat zij
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

30
Gefeliciteerd, je hebt geactiveerd gratis NL shipping!
Welkom Gast! Waving Emoji Word gratis lid van Industrialwood om uw winkelwagen op te slaan, producten voor later op te slaan, exclusieve kortingen te krijgen & meer! Registreer Bent u al klant? Aanmelden
promotiecode toe:
30 Item(s)
Verzendkosten en belastingen worden berekend bij het afrekenen.
3,102.50
Afrekenen
Welkom Gast! Waving Emoji Word gratis lid van Industrialwood om uw winkelwagen op te slaan, producten voor later op te slaan, exclusieve kortingen te krijgen & meer! Registreer Bent u al klant? Aanmelden
Je hebt nog geen aanbiedingen!

Kom op een later tijdstip terug om te zien of er aanbiedingen beschikbaar zijn.